PL EN

GDPR

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ,pragniemy poinformować Państwa, że dbamy o dane osobowe naszych Klientów i Partnerów, oraz dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać te dane zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez RODO. Pragniemy przedstawić informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz poinformować o uprawnieniach przysługujących osobom, których dane dotyczą zgodnie z nowymi przepisami.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest P S METALWORKING SP. Z O. O., 70-789 Szczecin, Dąbska 70.

Informujemy, że w zakresie prowadzonej działalności przetwarzamy dane osobowe:

1. Podmiotów, których dane dotyczą: klienci/kontrahenci, potencjalni klienci/kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

2. Dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa: dane podmiotów kontaktujących się z firmą, jak i ich pracowników oraz osób z nimi współpracujących.

3. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę (rekrutacja)- dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną,. Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

CELE PRZETWARZANYCH DANYCH:

1. zawarcie i wykonanie umów/zleceń,

2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, m.in. składanie i rozpatrywanie reklamacji, przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,

3. usprawiedliwiony interes prawny: udokumentowanie realizacji transakcji; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; marketing bezpośredni; tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne, weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta, archiwizacja.

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane, które przetwarzamy przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł ( m.in. KRS, CEIDG, Internet).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu : podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, szkoleniowe, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1) sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres Administratora Danych Osobowych.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji. Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych.

Kontakt do Administratora Danych Osobowych - zakładka kontakt